Strategisk design

Strategisk design.
Med strategisk design menas att design inte primärt ska betraktas som en formgivningsdisciplin. I minst lika hög grad ska design ses som ett avancerat planeringsredskap. Strategisk design kan vara materiell, men kan ofta också vara immateriell. Med detta menas av en design av system och upplevelser. Strategisk design kan exempelvis vara då man systematiserar alla de signaler som ett företag sänder ut. Traditionell design bygger på att designbyråer arbetar utifrån antagandet att kunden redan har identifierat problemet och vet vad den vill ha, såsom en ny grafisk identitet eller en ny produktlinje.

Således fokuserar den traditionella designern på en problemlösning. Som strategisk designer tar man inte för givet att kunden vet vad den vill ha. Därför hjälper en strategisk designer med att identifiera problemet och visa på olika möjligheter till lösningar. När man arbetar på en strategisk designbyrå måste man vara förberedd på att skilja mellan innehåll och process.

Vidare bör man undvika att utvärdera designprocessen för att lära av slutsatserna. Istället fokuserar man på skapandet som den strategiska designbyråns intellektuella kapital. På en grafisk designbyrå bör det arbeta personer som har många olika kompetenser. Strategisk design blev populärt på 1980-talet. Det debatteras fortfarande mycket om vad som begreppet ska innefatta.

Men om en designbyrå hjälper ett företag eller en organisation med kommunikation, skapa en helt ny företagsidentitet, se till så att företaget når ut till en ny målgrupp, då kan man tala om strategisk design. Ofta blandas dock begreppet strategisk design samman med taktisk design. Med taktisk design menas att designbyrån hjälper ett företag eller organisation med att förnya sig inom den förbestämda ramen. Således är strategisk design ett mycket mer allomfattande begrepp.