Industridesign

Industridesign.
Att arbeta som industridesigner innebär att man formger produkter. Industridesign härstammar från hantverk, arkitektur såväl som konst. Skillnaden utgörs av att industridesign är en del av den industriella kulturen. Tre nyckelord inom industridesign är estetik, funktion och totalekonomi. Inom industridesignen försöker man skapa en produkt så effektiv och billigt som möjligt. Det är också viktigt att industridesignade produkter kan tillverkas med hjälp av en maskin. Likväl innebär industridesign mycket mer än så.

För att kunna arbeta som industridesigner ska man vara bekant med marknadsföring, konstruktion och ergonomi. Dessutom ska man vara konstnärligt lagd. Det finns industridesignerutbildningar på många ställen runt om i Sverige: Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund. Naturligtvis går det också att utbilda sig utomlands. Det kan vara ett bra sätt att skapa sig kontakter för sitt framtida yrke Industridesign är kanske den starkaste sammanhållande länken då man arbetar med att långsiktigt arbeta in ett varumärke. Likväl måste industridesign även gå på djupet för att ge en heltäckande industridesign.

Som industridesigner ska man kunna arbeta med ett projekt från skiss till färdig produkt. I denna designprocess ingår flera steg. Först och främst måste man formulera uppgiften, dess problem och mål. Därefter bör man se till produktens funktioner, funktionsanalys och kravspecifikation. När väl detta är gjort kan man börja med att skissa upp enkla modeller för att ta fram eventuella koncept. Efter detta följer i regel en utvärdering av dessa koncept. En industridesigner bearbetar sedan koncepten och arbetar fram olika prototyper samt genomför tester.

Därefter följer arbetet med att göra slutförslag och ritningar. En viktig del i en industridesigners arbete är att följa upp huruvida projektet fallit väl ut. Industridesigner är en relativt ny aktivitet som hänger samman med industrialismens framväxt, och präglas av social mobilitet, marknadsekonomi och en mer effektiviserad produktion. Framväxten av industridesign kan ses som ett led i utvecklingen av en produktion som inriktar sig på att framställa stora mängder av en vara.

Begreppet industridesign började dock först användas efter andra världskriget. På 1950- och 60-talen började Norden att göra sig bemärkt i dessa sammanhang. Ofta präglas den nordiska industridesignen av en abstrakt funktionalistisk estetik.